consulting

Zoek je ondersteuning bij het toekomstbestendig houden van je organisatie(-onderdeel)?

Waardemanagement is vanuit de praktijk ontwikkeld om jullie interne organisatie te optimaliseren. Als adviseur, coach of facilitator kan ik jou en je team desgewenst ondersteunen op deelgebieden zoals de onderstaande. 

Zelf definieer ik mijn succes als de mate waarin ik mijzelf overbodig kan maken aan het einde van een verbetertraject. Kijk hier voor specifieke thema's die speelden bij andere managementteams die ik heb begeleid.


 

interne organisatie

Knelpunten helpen oplossen in de samenwerking tussen jullie staf-functies onderling en met het lijnmanagement. Daarbij de interne organisatie vooral benaderen vanuit het perspectief van jullie collega's die de klanten bedienen. 


internal audit

Zelfstandig internal audits en business reviews uitvoeren. Ook kan ik deel uitmaken van je auditteam, bijvoor-beeld op specialistische gebieden als Enterprise Risk Management en Governance, Risk & Compliance.


managementrapportages

Ervoor zorgen dat jullie beslissers beschikken over goed geïntegreerde rapportages, die hun vertellen hoe de vlag erbij hangt ten aanzien van alle relevante aspecten van hun verant-woordelijkheden. 

 


overzicht bedrijfsvoering

Een integraal samenvattend overzicht opstellen van alle clusters van jullie bedrijfsactiviteiten. Als gemeen-schappelijk referentiekader voor je managementteam om verbeteringen te prioriteren en door te voeren.

 


policy management

Jullie interne huisregels op het beoogde peil brengen en houden. Door na te gaan welke er gewenst zijn, wie waarover gaat, hoe zaken worden vastgelegd, hoe de regeldruk wordt bewaakt, hoe toetsing plaatsvindt, etc.    


control framework

Jullie bestaande beheersraamwerken integreren en optimaliseren. In de praktijk blijken goed functionerende raamwerken de organisatieleiding meer zelfvertrouwen te geven, zoals in de relatie met interne en externe toezichthouders. 

prognosekracht

De aanwezige verwachtingen over de (nabije) toekomst doorvertalen in deugdelijke periodieke prognoses, uitgaande van actuele planningen. Die 'forecasts' zijn onontbeerlijk om tijdig te kunnen bijsturen. 


assurancemanagement

De controledruk op je organisatie optimaliseren door de coördinatie, omvang en diepgang van in- en externe toetsingen, audits, inspecties, reviews etc. kritisch tegen het licht te houden. Daarbij lettend op lacunes, overlappingen en inconsistenties.


procesoptimalisatie

Samen met de betrokkenen de beheersing van jullie geselecteerde bedrijfsprocessen en werkprojecten verbeteren. Met speciale aandacht voor de ‘grensovergangen’ met de andere processen.


kansen en bedreigingen

Analyses faciliteren op elk gewenst niveau binnen jullie organisatie. Uitgaande van de gekozen doelstellingen gezamenlijk de relevante onzekerheden inventariseren en de huidige interne beheersing in kaart brengen.


functie-ontwikkeling

Een ‘current state’ beoordeling uitvoeren en mede invulling geven aan het ‘future state’ ontwerp voor functies zoals Internal Audit, Compliance, Risk Management, Internal Control, Quality Management en Controlling.


integratietrajecten

De processen, systemen en werkwijzen op elkaar afstemmen bij fusies, overnames of ketensamenwerking. Met speciale aandacht voor de verschillen in leiderschapsstijlen en organisatieculturen.